Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Life is very short and there’s no time for fussing and fighting my friend.
The Beatles

Życie jest bardzo krótkie i nie ma w nim czasu na waśnie i kłótnie, przyjacielu.

The reason a dog has so many friends is because he wags his tail instead of his tongue.
--Aerosmith

Pies ma tak wielu przyjaciół, ponieważ zamiast językiem, macha ogonem.

It is impossible to love and to be wise.
--Frances Bacon

Niemożliwą rzeczą jest kochać i być mądrym.


Everyone is gifted--some just open their packages a little earlier.
--Anon

Wszyscy zostaliśmy obdarzeni talentami – niektórzy z nas po prostu otwierają swe prezenty trochę wcześniej.


If life is a performance, and I am not an actor, am I supposed to lie down and die?
--Juliana Hatfield

Czy jeśli świat jest teatrem, a ja nie jestem aktorem, mam położyć się i umrzeć?

In the absence of love, there is nothing worth fighting for
- Elijah Wood

Kiedy nie ma miłości, nie ma już nic, o co warto walczyć.

Hell is other people."
- Jean-Paul Sartre

Piekło to inni.

A heart that hurts is a heart that works.
--Juliana Hatfield

Serce, które boli to serce, które działa.


The darkest hour is only 60 minutes long.
--Anon

Nawet najczarniejsza godzina trwa tylko 60 minut.
To live is the rarest thing in the world. Most people just exist, that is all.
--Oscar Wilde

„Życie” to najrzadsza rzecz w świecie. Większość ludzi po prostu istnieje.

When you hold somebody, hold them like it's the last time you're gonna see 'em.
--Janis Joplin

Kiedy tulisz kogoś, tul go tak, jakbyś go miał już nigdy więcej nie spotkać.

I like long walks, especially when they're taken by people who annoy me.
--Fred Allen

Lubię długie spacery, zwłaszcza, gdy wybierają się na nie ci, którzy mnie denerwują.

When you ain't got nothin', you've got nothin' to lose.
--Bob Dylan

Kiedy nic nie posiadasz, nie masz nic do stracenia.

Yesterday's the past and tomorrow's the future. Today is a gift, which is why we call it the present.
--Bill Keane

Wczoraj to przeszłość, a jutro to przyszłość. Dzisiaj to dar i właśnie dlatego nazywamy to teraźniejszością.


The Bible tell us to love our neighbors and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.
-Mark Twain

Biblia każe nam kochać naszych bliźnich i wrógów; pewnie dlatego, że to w zasadzie ci sami ludzie.


There are no strangers here--just friends you have not met.
-unknown

Nie ma obcych – są tylko przyjaciele, których jeszcze nie spotkałeś.
autro nieznany


The trouble with trouble is that it usually starts out as "fun".
-unknown

Problem z kłopotami polega na tym, że zwykle zaczynają się zabawą.
autro nieznany


Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein

Wyobraźnia jest dużo ważniejsza od wiedzy.

I dream, therefore I exist.
-unknown

Marzę, więc istnieję.
autro nieznany


True love is like ghosts, which many talk about, but few have seen.
-La Rochefoucauld

Prawdziwa miłość jest jak duchy – wielu o nich mówi, ale niewielu je widziało.

Friendship often ends in love; but love in friendship, never.
-Charles C. Colton

Przyjaźń często kończy się miłością; ale miłość przyjaźnią – nigdy.

Love is like wildflowers, it grows in the strangest places.
-unknown

Miłość jest jak dzikie kwiaty – rośnie w najdziwniejszych miejscach.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
-Eleanor Roosevelt

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.

Sometimes angels come down to earth without wings...we call them friends.
-unknown

Czasem anioły schodzą na ziemię bez skrzydeł…nazywamy ich przyjaciółmi.
autor nieznany

You can't judge a book by it's cover, but you can tell how much it's gonna cost.
-Some Kind of Wonderful

Po okładce nie ocenisz książki – ale możesz stwierdzić, ile będzie kosztować.

The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that it has never tried to contact us.
-Calvin and Hobbes

Najpewniejszym dowodem na istnienie inteligentnego życia we wszechświecie jest to, że nigdy nie próbowali się z nami skontaktować.

You can't run away from trouble...ain't no place that far.
-Splash Mountain, Disney World

Nie możesz uciec od problemów – nie ma takiego miejsca.
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.